Zwrot podatku przysługuje nam wtedy, gdy wpłacimy zbyt dużo zaliczek na poczet podatku dochodowego. Zdarza się to zwykle wtedy, gdy korzystamy m.in. z różnych ulg i odliczeń. Urząd skarbowy powinien mam zwrócić nadpłacony podatek maksymalnie w ciągu trzech miesięcy po złożeniu deklaracji PIT.

W tej deklaracji wymienia się wysokość przychodu uzyskanego w danym roku podatkowym, kwoty zaliczek wpłaconych wcześniej na rzecz podatku, wysokość składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz korzystanie z różnych ulg i odliczeń. Zwrot podatku PIT będzie możliwy wtedy, gdy przy opodatkowaniu według zasad ogólnych, w formularzu PIT-37 lub PIT-36, wpłacane zaliczki na podatek dochodowy będą się odnosiły do drugiego progu przychodu, ale finalnie będzie on niższy.
Nadwyżka wpłaconego podatku może wystąpić również wtedy, gdy podatnik korzysta z różnych ulg, które obniżają kwotę należną fiskusowi. Będzie to m.in. ulga prorodzinna, ulga abolicyjna czy ulga rehabilitacyjna. Poza tym w zeznaniach rocznych można ująć koszty uzyskania przychodu czy odliczeń z tytułu praw autorskich lub majątkowych. Dlatego właśnie zwrotu podatku mogą spodziewać się przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na formularzu PIT-28 czy PIT-36L.
Nie można natomiast oczekiwać zwrotu podatku PIT wtedy, gdy wpłacone zaliczki w pełni pokrywają zobowiązania podatkowe wobec fiskusa. Poza tym podatnik nie dostanie zwrotu wówczas, gdy wyniesie mniej niż 8,70 zł. Ta kwota zostanie wstrzymana i ureguluje ewentualne niedopłaty w przyszłych zeznaniach podatkowych. Nie dostaną też zwrotu podatku osoby, które zalegają z zapłatą mandatów lub mają inne zobowiązania wobec państwa, których dotychczas nie uregulowały. Nadpłata pokryje należne fiskusowi długi.

Niedopłata podatku PIT
Może się też zdarzyć sytuacja odwrotna, kiedy roczne zeznanie podatkowe wykaże niedopłatę. Powodem może być wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy według pierwszego stopnia skali, ale osiągnięcie progu 85 528 zł dochodu rocznego. Taką niedopłatę trzeba uregulować przed terminem składania deklaracji PIT, ponieważ po 30 kwietnia urząd skarbowy ma obowiązek naliczania zaległych odsetek w wysokości 8 proc. w skali roku.
Jeśli podatnik ma problemy finansowe i nie może w terminie wnieść należnej kwoty niedopłaty podatku, może zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego z prośbą o ulgę w spłacie. Ten według własnej oceny w wyjątkowych i dobrze uzasadnionych przypadkach może rozłożyć należność na raty, odroczyć termin spłaty, a nawet odsetki umorzyć.

W jakiej formie następuje zwrot podatku PIT?
Zwrot nadpłaconego podatku dochodowego można odebrać w gotówce albo w formie przelewu bankowego.
Gotówkę odebrać można na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest odbiór w kasie urzędu skarbowego. Drugim natomiast dostarczenie nadpłaty przez listonosza. Wtedy jednak trzeba się liczyć z tym, że kwota nadwyżki podatku PIT zostanie pomniejszona o koszt wysyłki.
Jeśli podatnik chce otrzymać zwrot podatku PIT na konto bankowe, powinien podczas składania deklaracji PIT wypełnić odpowiedni formularz. Dla osób, które posiadają numer PESEL lub NIP-7 będzie to załącznik ZAP-3, natomiast dla tych, którzy nie widnieją w rejestrze PESEL, a ich numerem identyfikacji podatkowej jest NIP, drukiem właściwym będzie CEIDG-1.
Ministerstwo Finansów informuje, że jeśli nadpłacony podatek wynosi mniej niż dwukrotność kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym czyli 11,70 zł, jego odbiór możliwy jest tylko w kasie skarbówki.

Kiedy otrzymamy zwrot podatku PIT?
Urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić nadpłatę podatku w terminie nieprzekraczającym 90 dni od złożenia przez podatnika deklaracji PIT we właściwej placówce.
Ze względu na to, że najwięcej osób składa zeznania podatkowe przed terminem końcowym, zrodziła się zasada, że najszybciej zwrot podatku dostają ci, którzy skarbówkę odwiedzili w styczniu i lutym. Najdłużej na zwrot czekają natomiast osoby, które zeznania PIT złożyły w kwietniu. Na termin zwrotu podatku PIT wpływa również forma złożenia deklaracji. Szybciej dostaną go podatnicy, którzy wybrali drogę elektroniczną.
Za datę zwrotu nadpłaty podatku PIT uznaje się dzień obciążenia konta skarbówki w przypadku zwrotu przelewem bankowym, albo dzień nadania przekazu pocztowego czy wypłaty lub pozostawienia do dyspozycji podatnika gotówki w kasie skarbówki.
Jeśli podatnik nie dostanie nadpłaty podatku z urzędu skarbowego w ustawowo przewidzianym terminie, ma prawo ubiegać się o należne odsetki za zwłokę w wysokości 8 proc. w skali roku. Należy jednak pamiętać, że w momencie, gdy urząd skarbowy prosi o korektę, czas na przykazanie zwrotu naliczany jest od początku.